چرا سکان آکادمی؟

کوتاه در مورد سحر پاک‌سرشت

در این اپیزود از رادیو فول‌استک، با سحر پاک‌سرشت، متخصص ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﮐﺴﺐ‌وﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل مصاحبه خواهیم کرد.
سحر پاک‌سرشت
اپیزود اول
سحر پاک‌سرشت
اپیزود ها
  • 1
    سحر پاک‌سرشت
    01:50:36