امیرحسین پی‌براه

امیرحسین پی‌براه در حال حاضر با سِمت Assistant Professor در علوم کامپیوتر در دانشگاه KTH کشور سوئد مشغول به فعالیت است و استاد دروس Data Intensive Computing Platforms و Large- ...

هنوز فرصت برای پرسش باقی است ...

آخرین پادکست‌ها