رضا غیابی

گفتگو با رضا غیابی

مشاور، سرمایه‌گذار، کارآفرین و فرصت‌آفرین

فروردین 1398 کسب‌وکار
00:00:00 00:00:00 playerbar-podcast-background podcast-playbar-timeline-background
00:00:00 00:00:00
فروردین 1398 کسب‌وکار
امتیاز این اپیزود
2703 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
کسب‌وکار کسب‌وکار

معرفی اپیزود

رضا غیابی یک کارآفرین یا بهتر بگوییم فرصت‌آفرینی است که به آینده‌ای روشن برای ما و توان‌مان به منظور تحقق بخشیدن به آن باور دارد. وی راه‌کارها و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮآوری در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد.

وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪٔ ام‌بی‌ای ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و هم‌زمان ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در این ﻣﻘﻄﻊ، دروس رشتهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ می‌ﻧﻤﻮد و در ادامه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر وارد دوره‌ای مرتبط در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی از ﺷﺮوع دوره ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺼﺮاف داد ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرش ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر در ﺳﺎل 1384، وی ﺗﺌﻮری‌ﻫﺎی ﺧﻮد در زمینهٔ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪٔ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایجاد ﻣﺆﺳﺴﻪٔ ﻓﺮﺻﺖآﻓﺮﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺎﺻﺪک و ﻣﺆﺳﺴﻪٔ وﯾﺮا ﺷﺪ؛ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ، ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺬب نموده‌اند. وی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن‌گذاری ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ‌اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ، ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞﻫﺎی رضایت‌بخشی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﺻﺖآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺘﯽاش، وی از ﺳﺎل 1384 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان دﻓﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد. در آن زﻣﺎن وی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی جدید ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی دوﺳﺘﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺮان ﻫﻠﻨﺪ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

رﺿﺎ غیابی ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهٔ HUS در ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﻣﺠﻠﻪٔ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮات وی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪٔ Entrepreneur، وﺑﻼگ TED و روزﻧﺎﻣﻪٔ AFP ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از سال 1392، وی شروع به برگزاری تداکس تهران کرد که ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ TED اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺻﺪﻫﺎ ﺗَﻦ از رﻫﺒﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﻧﻮآوران و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎن از ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﻗﻠﺐ ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺿﺎ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان به دست آورد، او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎعﺳﺎز زﺑﺪه ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎﻋﺚ شکل‌گیری ﻣﺆﺳﺴﻪٔ وﯾﺮا ﺷﺪ.

رﺿﺎ غیابی ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎرآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وی را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ، ﻣﺎﻫﯿﺖ «ﮐﺎر» و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ است ﮐﻪ ﮐﺎر اﺑﺰاری ﺑﺮای آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﻣﺎن می‌باشد و از همین روی وی ﻗﺴﻤﺖ قابل‌توجهی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻓﮑﺎرش ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و این پادکست هم بخشی از این حرکت است.

در 1387 و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮجﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﺮان، رضا ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ واﻗﻌﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد، وی را ﺑﻪ ﺗﻼش در زمینهٔ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری واداشته است.

امتیاز این اپیزود
2703 score-svg-img
با «دنبال کردن» دسته‌بندی‌ها از انتشار محتواهای موردعلاقه‌تان در تمام بخش‌های سکان ‌آکادمی مطلع می‌شوید.
کسب‌وکار کسب‌وکار

عالی بود بهترین پادکستی بود که گوش دادم. ممنون از استاد غیابی که اینقدر تسلط دارن

واقعا بی نظیر واقعا عالی اصلا هرچیزی بگم کمه از عالی بودن این پادکست بی نهایت ممنون از زحماتتون که این پادکست بی نظیر رو تهیه کردید

سلام، من به صورت کاملا اتفاقی با سایت شما آشنا شدم و پایان یکی از مقالات، پادکستی رو دیدم که تصویر جناب غیابی و تخصصشون رو دیدم که از نظر روانشناسی نشانه قدرت داشت و تصمیم گرفتم به سخنانشون گوش بدم، سخنان جناب غیابی بسیار تاثیر گذار بود برخی مسائل رو نمیشد تایید کرد یعنی بحث تایید کردن یا نکردن نیست بحث درست و غلط هم نیست چون هر انسانی یک دیگاه خاصی داره بر اساس شرایط زندگی خودش و اطرافیانش، اما بسیاری از سخنانشان کاملا صحیح و قابل تحصین هست. خب من دو ساعت و نیم این پادکست رو گوش دادم چون از اون به بعد کمی قدرت سخنان کم شد، سوال و جواب از حالت موازی خودشون خارج شدن. مباحث مختلف مثل تقاضای شغل، کارآفرین بودن، نحوه لباس پوشیدن، نظم داشتن، آراسته بودن، سخت کار کردن و ... که همگی کامل بودن بحث کار و درس خواندن دهه شصت تا هشتادی ها بسیار عالی بود، ریشه مشکل رو کاملا درست فرمودن، پدر ها و مادران ما با سختی هایی که در آن زمان کشیده بودند مارا لوس و لنگ پهن بار آوردن ، میتونم یه سری مسائل رو هم اضافه بکنم، اینکه جمهوری اسلامی مسبب بخشی از این مشکلات حال حاضر هست، که خودتان بهتر از همه میدونید و نباید چشم پوشی کرد (محدودیت ها، وعده های دروغ، سیاست ها، عدم ثبات اقتصادی) تمامی این مباحث به کنار، برخی موضوعات مانند تغذیه ناسالم، فشار های فکری، عدم تعامل بین دختر و پسر، تیم گریزی و کمبود دانش روانشناختی، که همه و همه دست به دست هم دادن تا این مسیر برای منابع انسانی به وجود بیاد که این روند به دهه نودی ها هم نفوذ قدرتمندی داشته که فقط میتونم بگم خدا به دادمون برسه. خلاصه اینکه سخنان حاوی تجارب بسیاری از منظر رفتار شناسی، شخصیت شناسی ، روانشناسی، مدیریت، فروش و .. بود.

یک سری مباحث هم باقی موند که از حوصله این مسائل خارجه، مباحثی مانند ارتباط مشترک بین تغذیه، ذهن ناسالم، محدویت های اجتماعی و دانش روانشناختی وجود داره که کمتر کسانی در این رابطه به این موضوع پرداختن، در واقع نقش مهمی در به موفقیت رسیدن اون فرد دارن، این مسائلی هست که خودم به تک تک آن ها بر خورده ام، بهتره در رابطه با این مسائل بیشتر صحبت کنید، خیلی ها میخوان برن دانشگاه تا بعدش بتونن کار پیدا کنن و پول در بیارن اما نمیدونن روند صحیح یک زندگی به چه صورته، دانشی ندارن چون اگر هم آموزش ببینن به منظره دروغ بودن میپندارن چون جامعه دروغ گویی داریم، شاید بهتر باشه اجازه بدیم تا با چالش ها رو به رو بشن، به نظرم بهتره کمی از غریزمون کمک بگیریم

بسیار جذاب و شنیدنی.مفاهیم جالبی را خیلی خوب و در قالب مثال‌های ساده توضیح میدن و کاملا معلومه حرفه‌ای هستن.فقط دوست داشتم بیشتر درباره ی گذشته و دوران تحصیلشون حرف می زدن و سنشون رو هم می گفتن.البته به داشتن بک گراند خانوادگی هم اشاره کردن که فرصت ملاقات به یه سری افراد خاص رو براشون فراهم کرده و کاش در این باره بیشتر توضیح می دادن.شنیدنش برای همه ی کسانی که به دنبال پیشرفت و موفقیت در کار و زندگی هستند خالی از لطف نیست.

خیلی خوب بود واقعا لذت بردیم مرسی از تیم سکان آکادمی

خيلي عالي بود. البته تمام پادكستها عالي هستند. من با وجود اينكه رشته تحصيليم برق هست و تجربه چنداني در اين زمينه ها ندارم، ولي از گوش دادن به پادكستهاي شما بسيار لذت ميبرم و چيزهاي خيلي زيادي ياد ميگيرم. واقعا عالي ميشد اگر امكان ساخت چنين پادكستهاي با كيفيتي در رشته هاي ديگه هم فراهم ميشد.

به معنای واقعی کلمه عالی بود دست شما درد نکنه آقای مرادی 🙏🙏

با دقت گوش کردم، پادکست خیلی خوبی بود، با وجود طولانی بودن خسته کننده نبود. هرچند به نظرم یک سری جاها وابستگی موضوعیش به هم کم بود و ب زور وصل می‌شدن.

این پادکست رو خیلی دقیق گوش کردم و یادداشت برداری کردم ممنون بخاطر زحماتتون

چقدر این پادکست عالی بود من تقریبا دوبار گوش دادم و لذت بردم ممنون از عزیزانی که زحمتش رو کشیدن.