رضا غیابی مشاور، سرمایه‌گذار، کارآفرین و فرصت‌آفرین

رضا غیابی: مشاور، سرمایه‌گذار، کارآفرین و فرصت‌آفرین

رضا غیابی یک کارآفرین یا بهتر بگوییم فرصت‌آفرینی است که به آینده‌ای روشن برای ما و توان‌مان به منظور تحقق بخشیدن به آن باور دارد. وی راه‌کارها و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻮآوری در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ دارد.

وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪٔ ام‌بی‌ای ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ، در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮد و هم‌زمان ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ در این ﻣﻘﻄﻊ، دروس رشتهٔ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدآﻣﻮز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ می‌ﻧﻤﻮد و در ادامه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر وارد دوره‌ای مرتبط در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﻮن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﯿﺰی از ﺷﺮوع دوره ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻧﺼﺮاف داد ﺗﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرش ﻣﻌﻄﻮف ﻧﻤﺎﯾﺪ.

از اﺑﺘﺪای ﮐﺎر در ﺳﺎل 1384، وی ﺗﺌﻮری‌ﻫﺎی ﺧﻮد در زمینهٔ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪٔ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ایجاد ﻣﺆﺳﺴﻪٔ ﻓﺮﺻﺖآﻓﺮﯾﻦ، ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻗﺎﺻﺪک و ﻣﺆﺳﺴﻪٔ وﯾﺮا ﺷﺪ؛ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺻﺪﻫﺎ ﺷﻐﻞ ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ، ﻫﺰاران ﺻﻔﺤﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺟﺬب نموده‌اند. وی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن‌گذاری ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ‌اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ، ﺑﻪ‌ﺧﺼﻮص اﯾﺮاﻧﯿﺎن، ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻐﻞﻫﺎی رضایت‌بخشی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﺻﺖآﻓﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺘﯽاش، وی از ﺳﺎل 1384 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮدی در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ، دوﻟﺘﯽ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﻬﺮان دﻓﺘﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮد. در آن زﻣﺎن وی ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی جدید ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در اﯾﺮان، اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی دوﺳﺘﯽ اﯾﺮان ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﯾﺮان ﻫﻠﻨﺪ، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪٔ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ.

رﺿﺎ غیابی ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری اﻧﺪﯾﺸﮑﺪهٔ HUS در ﮐﺸﻮر ﻟﯿﺨﺘﻦاﺷﺘﺎﯾﻦ و ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای راﻫﺒﺮدی ﻣﺠﻠﻪٔ ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﺪه اﺳﺖ و ﻧﻈﺮات وی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﻠﻪٔ Entrepreneur، وﺑﻼگ TED و روزﻧﺎﻣﻪٔ AFP ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از سال 1392، وی شروع به برگزاری تداکس تهران کرد که ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از روﯾﺪادﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ TED اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه و ﺻﺪﻫﺎ ﺗَﻦ از رﻫﺒﺮان اﻧﺪﯾﺸﻪ، ﻧﻮآوران و ﻋﻤﻞﮔﺮاﯾﺎن از ﺣﻮزهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن را در ﻗﻠﺐ ﺗﻬﺮان ﮔﺮدﻫﻢ ﻣﯽآورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﺪهﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ رﺿﺎ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺗﺪاﮐﺲ ﺗﻬﺮان به دست آورد، او را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎعﺳﺎز زﺑﺪه ﻧﻤﻮد و در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎﻋﺚ شکل‌گیری ﻣﺆﺳﺴﻪٔ وﯾﺮا ﺷﺪ.

رﺿﺎ غیابی ﻓﺮﻫﻨﮓﻧﮕﺎری ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎرآﻣﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ وی را ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف داﺷﺘﻪ، ﻣﺎﻫﯿﺖ «ﮐﺎر» و اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ است ﮐﻪ ﮐﺎر اﺑﺰاری ﺑﺮای آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ در ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن و اﻋﻤﺎق وﺟﻮدﻣﺎن می‌باشد و از همین روی وی ﻗﺴﻤﺖ قابل‌توجهی از زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری اﻓﮑﺎرش ﮐﺮده ﺗﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﻨﺪ و این پادکست هم بخشی از این حرکت است.

در 1387 و ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﻮجﻫﺎی ﺗﺸﮑﯿﻞ زﯾﺴﺖﺑﻮم اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﺮان، رضا ﻏﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ در اﺗﺨﺎذ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ واﻗﻌﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻣﯽﺷﻮد، وی را ﺑﻪ ﺗﻼش در زمینهٔ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوری واداشته است.


لیست نظرات
کاربر میهمان
دیدگاه شما چیست؟
کاربر میهمان
پویا نظری
پویا نظری دانشجوی نرم‌افزار
۱۳۹۸/۰۲/۲۶
یک پادکست فوق‌العاده، تشکر فراوان از آقای غیابی عزیز و خسته نباشید به آقای مرادی.
باید قدر سکان رو‌ دونست😙. عالی هستید.
کاربر میهمان
کاربر میهمانمن یک کاربر مهمان هستم
۱۳۹۸/۰۲/۲۳
فوق العاده بود واقعا عالی بود خسته نباشید
Aminsd1000
Aminsd1000
۱۳۹۸/۰۲/۲۰
واقعا عالی بود خیلی استفاده کردیم. ممنون از همه
hameddamirchi3
hameddamirchi3
۱۳۹۸/۰۲/۱۴
سلام
جا داره یه تشکر جانانه کنم ازتون. دست شما درد نکنه واقعا خدا قوت :)
خیلی ممنون که محتواهای به این با ارزشی رو رایگان منتشر می‌کنید
واقعا از وقتی که با پادکست های شما آشنا شدم دیدگاهم خیلی عوض شده امیدوارم همیشه موفق باشید
کاربر میهمان
Keyhanمن یک کاربر مهمان هستم
۱۳۹۸/۰۲/۰۴
بسیار نکات عالی ذکر شد. ممنونم از هر دو بزرگوار
محمدامین عطائی
محمدامین عطائیبرنامه نویس جاوااسکریپت
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
چجوری یک آدم میتونه اینقدر پخته باشه .. عالی
کاربر میهمان
سارا مقیمیمن یک کاربر مهمان هستم
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
👌👍🙏
معین علیزاده
معین علیزادهاین متن حروف الفبای فارسی هست
۱۳۹۸/۰۱/۳۰
از ثانیه به ثانیه این پادکست استفاده کردم و لذت بردم، اگر زمان پادکست ۱۲ ساعت هم بود یک لحظه هم حاظر نبودم Pause کنم 😍
مرسی واقعا، خیلییی مرسی ❤
کاربر میهمان
کاربر میهمانمن یک کاربر مهمان هستم
۱۳۹۸/۰۱/۳۰
سه ساعت رو یک کله گوش دادم
مرادی این مهمان ها رو از کجا پیدا میکنی؟؟؟
لذت بردیم
محمد
محمد
۱۳۹۸/۰۱/۳۰
هر دو نفر خسته نباشید
یکی از بهترینهای رادیو فول استک
👌👌👌