فاطمه محمدیان

مرکز تلفن و برونسپاری مرکز تماس

custom-website-icon
header-svg-bg

درباره من

استفاده از بهترین و پیشرفته ترین تکنولوژی ها و ابزار برای مدیریت تماس ها و فروش بیشتر

مهارت ها

Adobe Photoshop
Competitor's Analysis (تحلیل رقبا)