روش های و مدل های مختلف توسعه فردی و تیمی، چگونه برنامه ریزی کنیم؟

روش های و مدل های مختلف توسعه فردی و تیمی، چگونه برنامه ریزی کنیم؟

در این مقاله سعی می کنم روش های برنامه ریزی شخصی و توسعه فردی و سازمانی و تیمی را معرفی کنم، تا با استفاده از این روش های بتوانید تمرکز خود را روی اهداف بیشتر کنید و با ساختار سازی اهداف بتوانید توسعه فردی خود را تقویت کنید.

روش Bullet journal برنامه ریزی شخصی کتابی

در این روش برنامه ریزی که تمامی اهداف شخصی در یک دفترچه با شکل مناسب و زیبا و رنگ بندی مناسب و اولویت بندی و لایه بندی نوشته می شود تا با تمرکز بر یادآوری اهداف و زمانبندی و درج محتوای ذهنی یا طوفان های ذهنی و ایده های مختلف و مدیریت و اولویت بندی پیشرفت و انتخاب اهداف برای انجام دادن، باعث پیشرفت فرد برای رسیدن به اهداف کوچک و بزرگ شود.

روش PDP برنامه توسعه شخصی Personal Development Plan

این روش برنامه ریزی توسعه شخصی بر اساس توسعه اهداف و اولویت بندی و زمانبندی و پیدا کردن تهدیدات و فرصت ها بر اساس توانبندی ها و تقویت آنها و افزایش مهارت ها و دانش مورد علاقه صورت می گیرد و با اندازه گیری نقاط ضعف و تقویت و نقاط قوت و تقویت جهت رشد فردی و توسعه فردی در روش PDP صورت می گیرد.

روش CPD پیشرفت حرفه‌ای مداوم Continuing Professional Development

این روش برنامه ریزی پیشرفت مداوم روی حرفه ای شدن فرد در یک تخصص تمرکز دارد تا فرد با تقویت استعدادها و تخصص بتواند یک کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهد، یک هدف انتخاب می شود و بر اساس آن تمامی شاخه های مکمل شناسایی و بعد شروع به فراگیری شاخه های زیر مجموعه ای به سمت هدف اصلی می کند و فرد تبدیل به متخصص آن حرفه خواهد شد، روش CPD حرفه ای شدن را یاد می دهد.

روش GTD انجام کارها Getting Things Done

این روش برنامه ریزی روزانه و هفتگی یا ماهانه انجام کارهاست که به صورت تیتر وار نوشته می شود و اولویت بندی می شود و کارهای مهم تر شناسایی و روی آن کار تمرکز می شود تا زمان انجام کار مدیریت شود.

روش OKR هدف گذاری برای رسیدن به نتایج objectives and key results

این روش برنامه ریزی بر اساس نوشتن اهداف و رسیدن به نتیجه تمرکز دارد که بیشتر برای مدیریت تیم های کاری و ساختار سازمانی و نیروی انسانی مورد استفاده می شود و چیدن اهداف که نتایج آن قابل پیش بینی باشد که نتیجه حاصله مورد انتظار بدست آید، این روش برای مدیریت سطوح سازمان بسیار مناسب است.

روش Smart تعیین اهداف شفاف Specific , Measurable , Achievable , Relevant , Time Bound

در این روش اهداف واقعی و شدنی را تعریف می کنیم و معیارهای اندازگیری پیشرفت را در نظر می گیریم و یک بازه زمانی برای آن در نظر می گیریم و اهداف را به نتیجه می رسانیم از این روش برای فعالیت های تیم کاری و مدیریت خیلی استفاده می شود.
 

نتیجه هدف گذاری توسعه فردی

ناخودآگاه شما هر آنچه که می نویسید را انجام خواهد داد.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس