آشنایی با برخی دیزاین پترن های رایج در پی اچ پی

آشنایی با برخی دیزاین پترن های رایج در پی اچ پی

سلام

داشتم دیزاین پترن ها رو تمرین می‌کردم که گفتم کدها رو به اشتراک بگذارم. توضیحی برای کدها نمی گذارم چون به نظرم واضح هستن

دیزاین پترن استراتژی

<?php
interface ReaderInterface
{
 public function start();
 public function read();
 public function stop();
}

interface WriterInterface
{
 public function start();
 public function write();
 public function stop();
}

class DatabaseReader implements ReaderInterface
{
 public function start()
 {
 echo "action started";
 }

 public function read()
 {
 echo "reading started";
 }

 public function stop()
 {
 echo "reading stopped";
 }

}

class SpreadsheetReader implements ReaderInterface
{
 public function start()
 {
 echo "action started";
 }

 public function read()
 {
 echo "reading started";
 }

 public function stop()
 {
 echo "reading stopped";
 }
}

class CsvWriter implements WriterInterface
{
 public function start()
 {
 echo "action started\n";
 }

 public function write()
 {
 echo "writing started\n";
 }

 public function stop()
 {
 echo "reading stopped\n";
 }
}

class JsonWriter implements WriterInterface
{
 public function start()
 {
 echo "action started\n";
 }

 public function write()
 {
 echo "writing started\n";
 }

 public function stop()
 {
 echo "reading stopped\n";
 }
}

class Transformer
{

 private function findReader($from)
 {
 $className = $from;
 if (class_exists($className)) {
 return new $className();
 }
 }

 private function findWriter($to)
 {
 $className = $to;
 if (class_exists($className)) {
 return new $className();
 }
 }

 public function transform(string $from, string $to)
 {
 $reader = $this->findReader($from);
 $writer = $this->findWriter($to);

 $reader->start();
 $writer->start();

 $reader->read();
 $writer->write();
 
 $writer->stop();
 $reader->stop();
 }
}

$obj = new Transformer();
$obj->transform('DatabaseReader','CsvWriter');

دیزاین پترن فکتوری

<?php
interface FriendFactoryInterface
{
 public function create();
}

class FriendFactory implements FriendFactoryInterface
{
 private $type;

 public function __construct($type)
 {
 $this->type = $type;
 }

 public function create()
 {
 if ($this->type == 'uber') {
 return $this->createUber();
 } else if ($this->type == 'lyft') {
 return $this->createLyft();
 }
 }

 private function createUber()
 {
 $class = new stdClass();
 $class->name = "Uber";
 return $class;
 }

 private function createLyft()
 {
 $class = new stdClass();
 $class->name = "Lyft";
 return $class;
 }
}

$obj = new FriendFactory('uber');
echo $obj->create()->name;
echo "\n";
$obj2 = new FriendFactory('lyft');
echo $obj2->create()->name;

دیزاین پترن دکوراتور

<?php
interface OpenerInterface
{
 public function open();
}

class Door implements OpenerInterface
{
 public function open()
 {
 return 'the door is opened.';
 }
}

class SmartOpener implements OpenerInterface
{
 private $opener;

 public function __construct(OpenerInterface $opener)
 {
 $this->opener = $opener;
 }

 public function open()
 {
 echo $this->opener->open();
 echo "\n";
 echo 'add some new features.';
 }
}

$door = new Door();
$smartDoor = new SmartOpener($door);
echo $smartDoor->open();

دیزاین پترن آداپتور

<?php
interface AdapterInterface
{
 public function find(int $id);
 public function findAll(array $criteria = []);
}

class MySqlAdapter implements AdapterInterface
{
 public function find(int $id)
 {
 return 'data by id is fetched by MySQL.';
 }

 public function findAll(array $criteria = [])
 {
 return 'all data is fetched by MYSQL';
 }
}

class SQLiteAdapter implements AdapterInterface
{
 public function find(int $id)
 {
 return 'data by id is fetched by SQLite.';
 }

 public function findAll(array $criteria = [])
 {
 return 'all data is fetched by SQLite.';
 }
}

class Storage
{
 private $source;

 public function __construct(AdapterInterface $source)
 {
 $this->source = $source;
 }

 public function getOne(int $id)
 {
 return $this->source->find($id);
 }

 public function getAll(array $criteria = [])
 {
 return $this->source->findAll($criteria);
 }
}

$adapter = new SQLiteAdapter();
$storage = new Storage($adapter);

echo $storage->getOne(1);
echo "\n";
echo $storage->getAll();

امیدوارم که مفید باشه

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon