اطلاعات کارمندان برای محاسبه BMI در پایتون

اطلاعات کارمندان برای محاسبه BMI در پایتون

یک دیتابیس شامل اطلاعات نام، قد، وزن کارمندان یک شرکت طراحی شده است. برنامه‌ای بنویسید که اطلاعات را از این فایل دیتابیس بخواند و کارمندان را به ترتیب قد در خروجی به همراه اسم و وزن آن‌ها چاپ کند. (در صورتی که قد برابر داشتند، فردی که وزن کمتر دارد را بالاتر چاپ کند) تضمین می‌شود هیچ دو فرد هم قدی، هم وزن نمی‌باشند.

قالب اطلاعات جدول دیتابیس به صورت زیر می‌باشد:

ورودی نمونه: (اطلاعات زیر در دیتابیس تعریف می‌شوند و این یک نمونه می‌باشد و تعداد افراد می‌تواند متفاوت باشد)

 Height

Weight

Name

180

75

Amin

190

90

Mahdi

175

75

Mohammad

175

60

Ahmad

خروجی نمونه:

import mysql.connector

reza =mysql.connector.connect(user = 'username/root',
password = 'password',
database = 'employees',
host = '127.0.0.1')

cursor = reza.cursor()

cursor.execute('SELECT * FROM bmi order by height ASC, weight ASC')

for (name,weight,height) in cursor:
    bmi = weight*weight / height
    print(name ,  weight , height)

reza.commit()

reza.close()

Mahdi 190 90
Amin 180 75
Ahmad 175 60
Mohammad 175 75 

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon