Software Quality Control (کنترل کیفیت نرم افزار)

کنترل کیفیت یا QC، مجموعه ای از فعالیت ها است که برای ارزیابی کیفیت یک بخش یا کل سیستم طراحی شده اند. QC درباره ی فعالیت های محصول محور است که محصولات نرم افزاری را قبل از انتشار تایید می کنند. فرآیند کنترل کیفیت نرم افزار توسط تضمین کیفیت نرم افزار (SQA) اداره می شود.

کنترل کیفیت نرم افزار، بخشی از مدیریت کیفیت است که شامل مجموعه ای از فعالیت ها است که روی محقق کردن نیازمندی های کیفی، تمرکز دارد. کنترل کیفیت نرم افزار محدود به مراحل بررسی/تست چرخه ی عمر توسعه ی نرم افزار است و هدف این است که اطمینان حاصل شود که محصولات با مشخصات/نیازها مطابقت دارند. 

تیم نرم افزاری، از طریق کنترل کیفیت (QC)، مطابقت محصول با نیازمندی ها را تایید می کند. می توان این طور بیان کرد که QC فرآیندی است که از طریق آن، یک تجارت به دنبال اطمینان از حفظ یا بهبود کیفیت محصول و کاهش یا حذف خطاهای تولید است. این فعالیت روی محصول نهایی اعمال و قبل از عرضه ی محصول انجام می شود. از نظر صنعت تولید، شبیه به بیرون کشیدن یک بخش تصادفی از خط مونتاژ است تا ببینید آیا با مشخصات فنی مطابقت دارد یا خیر.