Secure Coding (کدنویسی امن)

کدنویسی امن مجموعه ای از اقدامات است که ملاحظات امنیتی را برای نحوه ی کدگذاری و رمزگذاری نرم افزار اعمال می‌کند تا بهترین دفاع در برابر حمله های سایبری یا آسیب پذیری ها انجام شود. نقص ها، باگ ها و نقص های منطقی علت اصلی آسیب پذیری های نرم افزاری هستند که معمولا مورد سو استفاده قرار می‌گیرند، و متخصصان امنیتی کشف کرده اند که بیشتر آسیب پذیری ها از تعداد کمی از خطاهای رایج برنامه نویسی نرم افزار سرچشمه می‌گیرند. استانداردهای کدگذاری ایمن، حفاظت هایی را معرفی می کنند که خطر باقی ماندن آسیب پذیری های امنیتی در کد را کاهش یا حذف می کند.