Recovery (بازیابی)

به پروسه بازگشتن به حالت عادی پس از ایجاد مشکل برای یک سیستم، بازیابی گفته می‌شود. برای مثال بازیابی داده (data recovery) به فرآیند ذخیره مجدد داده‌ای که از دست رفته است گفته می‌شود.