OSINT (هوش منبع باز)

OSINT مخفف عبارت Open-Source Intelligence، به معنی اطلاعات یا هوش منبع باز است.

 اطلاعات یا دانشی که از جمع آوری، پردازش، تجزیه و تحلیل داده های منابع داده ای عمومی مانند تلویزیون، رادیو، رسانه های اجتماعی، وب سایت ها و ... به دست می آید را OSINT می نامند. در حقیقت به هرگونه اطلاعات یا تحلیلی که ممکن است آزادانه از منابع عمومی جمع آوری شود، اشاره دارد که این منابع عمومی تنها محدود به اطلاعات به دست آمده از موتورهای جستجو نیست.

online-support-icon