Full Text Search (جستجوی کامل متن)

فرایند مقایسه و تطبیق هریک از توکن‌های (کلمات) عبارت جستجو‌شده با توکن‌های (کلمات) ثبت شده از داده‌های متنی ذخیره‌شده در پایگاه داده را یک جستجوی کامل متن (full text search) می‌گویند. ممکن است در جستجوی کامل متن، نتایج به دست آمده تطبیق دقیق با عبارت جستجو‌شده نداشته باشند اما مشابه یا مرتبط با آن هستند.

با توجه به تعریف بالا ممکن است برای مثال با جستجوی عبارت "توسعه‌دهنده‌ی با تجربه" به صورت full text، متن "توسعه‌دهندگان بهتر است تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند!" در نتیجه‌ی جستجو ظاهر شود درحالیکه با یک جستجوی ساده چنین امکانی وجود ندارد.

جستجوی کامل متن برای پیاده‌سازی الگوریتم خود از فرایند text analysis (تجزیه و تحلیل متن) استفاده می‌کند.