Formal Technical Review (بررسی فنی رسمی)

بررسی فنی رسمی (Formal Technical Review) یا FTR فعالیتی است که توسط مهندسان نرم افزار برای آشکارسازی خطاهای عملکردی و منطقی در مراحل اولیه انجام می شود. FTR یک جلسه ی گروهی است که در آن دستیاران با نقش های مشخص، مطمئن می شوند که نرم افزار توسعه یافته، استانداردها و نیازمندی های از پیش تعریف شده را برآورده می کند. بهترین زمان برای اجرای FTR زمانی است که یک محصول کامل دارید. 

برخی از اهداف بررسی فنی رسمی عبارت اند از: 

  • برای کشف خطا در منطق، عملکرد و پیاده سازی برای هر گونه نمایش نرم افزار مفید است.
  • هدف از FTR تایید این است که نرم افزار با نیازمندی های مشخص شده مطابقت دارد.
  • برای اطمینان از این که نرم افزار بر اساس استانداردهای از پیش تعریف شده ارائه می شود.
  • کمک می کند تا یکنواختی در نرم افزاری که در حال توسعه است به روشی یکسان بررسی شود.
  • قابلیت مدیریت پروژه را بالا می برد. 

علاوه بر این، هدف FTR این است که مهندسان جوان را قادر سازد تا تحلیل، طراحی، کدنویسی و رویکرد تست را با دقت بیشتری مشاهده کنند. در واقع، FTR دسته ای از بررسی ها است که شامل بازرسی ها، بررسی های دوره ای و سایر ارزیابی های فنی گروه های کوچک نرم افزار می شود. هر FTR به عنوان جلسه ای انجام می شود و تنها در صورتی با موفقیت در نظر گرفته می شود که به درستی برنامه ریزی، کنترل و حضور داشته باشد.