Cache Miss (کش میس)

cache miss به معنای زمانی است که داده های درخواست شده توسط یک جز یا برنامه در cache وجود نداشته است، در نتیجه باید برای بدست آوردن این داده، راه های دیگری را امتحان کنیم که سرعت پایین تری نسبت به cache دارند.

online-support-icon