Cache Hit (کش هیت)

Cache Hit زمانی رخ می دهد که یک برنامه یا نرم افزار اطلاعات را درخواست کند. ابتدا، واحد پردازش مرکزی (CPU) به دنبال داده ها در نزدیکترین مکان حافظه خود، که معمولاً cache اولیه است، می گردد. اگر داده های درخواستی در cache یافت شوند، به عنوان یک cache hit در نظر گرفته می شوند.