Accessibility (دسترسی‌پذیری)

دسترسی‌پذیری (اغلب به اختصار A11y - مانند "a" سپس 11 کاراکتر و سپس "y") در توسعه‌ی وب به این معنی است که افراد زیادی را قادر می‌سازد تا از وب‌سایت‌ها استفاده و با آن تعامل کنند، حتی زمانی که توانایی‌های آن افراد به نحوی محدود است و یا دارای معلولیت ‌باشند.

online-support-icon