لطفا جاواسکریپت مرورگر خود را فعال سازید!

نحوه فعال سازی در کروم
  1. ابتدا باید اینکارو بگنید
  2. بعدش اونکارو
نحوه فعال سازی در فایرفاکس
  1. ابتدا باید اینکارو بگنید
  2. بعدش اونکارو
معرفی لیستی از تگ‌هایی که می‌توان در بخش Head سایت قرار داد

معرفی لیستی از تگ‌هایی که می‌توان در بخش Head سایت قرار داد

بخشی از صفحات وب که همواره از دید کاربران سایت پنهان مانده اما از دید موتورهای جستجویی همچون گوگل، بینگ و ... حائز اهمیت است، تگ <head> است. آنچه در این ترفند قصد داریم مورد بررسی قرار دهیم این است که در این تگ از چه تگ های دیگری می توانیم استفاده کنیم.

تگ های title, style و script:


<title>Page Title</title>
<base href="https://example.com/page.html">
<style>
  body { color: red; }
</style>
<script src="script.js"></script>

تگ های متا:


<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other head content must come *after* these tags -->
<meta name="keywords" content="your,keywords,here,comma,separated,no,spaces">
<meta name="description" content="150 chars">
<meta name="subject" content="your website's subject">
<meta name="language" content="en">
<meta name="robots" content="index,follow">
<meta name="googlebot" content="index,follow">
<meta name="google" content="nositelinkssearchbox">
<meta name="google-site-verification" content="verification_token">
<meta name="revised" content="Sunday, July 18th, 2010, 5:15 pm">
<meta name="abstract" content="">
<meta name="topic" content="">
<meta name="summary" content="">
<meta name="classification" content="business">
<meta name="author" content="name, email@example.com">
<meta name="designer" content="">
<meta name="reply-to" content="email@example.com">
<meta name="owner" content="">
<meta name="url" content="https://example.com/">
<meta name="identifier-URL" content="https://example.com/">
<meta name="directory" content="submission">
<meta name="category" content="">
<meta name="coverage" content="Worldwide">
<meta name="distribution" content="Global">
<meta name="rating" content="General">
<meta name="referrer" content="never">
<meta name="revisit-after" content="7 days">
<meta http-equiv="refresh" content="300;url=https://example.com/">

<!-- Cache Control -->
<meta http-equiv="Expires" content="0">
<meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
<meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache">

تگ های لینک:


<link rel="copyright" href="copyright.html">
<link rel="stylesheet" href="https://example.com/styles.css">
<link rel="alternate" href="https://feeds.feedburner.com/martini" type="application/rss+xml" title="RSS">
<link rel="alternate" href="https://example.com/feed.atom" type="application/atom+xml" title="Atom 0.3">
<link rel="alternate" href="https://es.example.com/" hreflang="es">
<link rel="me" href="https://google.com/profiles/thenextweb" type="text/html">
<link rel="archives" href="https://example.com/2003/05/" title="May 2003">
<link rel="index" href="https://example.com/" title="DeWitt Clinton">
<link rel="start" href="https://example.com/photos/pattern_recognition_1_about/" title="Pattern Recognition 1">
<link rel="prev" href="https://example.com/opensearch/opensearch-and-openid-a-sure-way-to-get-my-attention/" title="OpenSearch and OpenID? A sure way to get my attention.">
<link rel="search" href="/search.xml" type="application/opensearchdescription+xml" title="Viatropos">
<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://example.com/atomFeed.php?page=3">
<link rel="first" href="https://example.com/atomFeed.php">
<link rel="next" href="https://example.com/atomFeed.php?page=4">
<link rel="previous" href="https://example.com/atomFeed.php?page=2">
<link rel="last" href="https://example.com/atomFeed.php?page=147">
<link rel="shortlink" href="https://example.com/?p=43625">
<link rel="canonical" href="https://example.com/2010/06/9-things-to-do-before-entering-social-media.html">
<link rel="amphtml" href="https://www.example.com/url/to/amp-version.html">
<link rel="EditURI" href="https://example.com/xmlrpc.php?rsd" type="application/rsd+xml" title="RSD">
<link rel="pingback" href="https://example.com/xmlrpc.php">
<link rel="webmention" href="https://example.com/webmention">
<link rel="manifest" href="manifest.json">
<link rel="author" href="humans.txt">
<link rel="import" href="component.html">

<!-- Prefetching, preloading, prebrowsing -->
<link rel="dns-prefetch" href="//example.com/">
<link rel="preconnect" href="https://www.example.com/">
<link rel="prefetch" href="https://www.example.com/">
<link rel="prerender" href="https://example.com/">
<link rel="subresource" href="styles.css">
<link rel="preload" href="image.png">
<!-- More info: https://css-tricks.com/prefetching-preloading-prebrowsing/ -->

تگ های فاویکان:


<!-- For IE 10 and below -->  
<!-- No link, just place a file called favicon.ico in the root directory -->

<!-- For IE 11, Chrome, Firefox, Safari, Opera -->  
<link rel="icon" href="path/to/favicon-16.png" sizes="16x16" type="image/png">
<link rel="icon" href="path/to/favicon-32.png" sizes="32x32" type="image/png">
<link rel="icon" href="path/to/favicon-48.png" sizes="48x48" type="image/png">
<link rel="icon" href="path/to/favicon-62.png" sizes="62x62" type="image/png">
<!-- More info: https://bitsofco.de/all-about-favicons-and-touch-icons/ -->

تگ های شبکه های اجتماعی فیسبوک و اپن گراف:


<meta property="fb:app_id" content="123456789">
<meta property="og:url" content="https://example.com/page.html">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="Content Title">
<meta property="og:image" content="https://example.com/image.jpg">
<meta property="og:description" content="Description Here">
<meta property="og:site_name" content="Site Name">
<meta property="og:locale" content="en_US">
<meta property="article:author" content="">
<!-- Facebook: https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters#markup -->
<!-- Open Graph: http://ogp.me/ -->

تگ های شبکه ی اجتماعی توییتر:


<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:site" content="@site_account">
<meta name="twitter:creator" content="@individual_account">
<meta name="twitter:url" content="https://example.com/page.html">
<meta name="twitter:title" content="Content Title">
<meta name="twitter:description" content="Content description less than 200 characters">
<meta name="twitter:image" content="https://example.com/image.jpg">
<!-- More info: https://dev.twitter.com/cards/getting-started -->
<!-- Validate: https://dev.twitter.com/docs/cards/validation/validator -->

تگ های گوگل پلاس و اسکما:


<meta itemprop="name" content="Content Title">
<meta itemprop="description" content="Content description less than 200 characters">
<meta itemprop="image" content="https://example.com/image.jpg">

تگ های iOS اپل:


<!-- Smart App Banner -->
<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=APP_ID,affiliate-data=AFFILIATE_ID,app-argument=SOME_TEXT">

<!-- Disable automatic detection and formatting of possible phone numbers -->
<meta name="format-detection" content="telephone=no">

<!-- Add to Home Screen -->
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
<meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black">
<meta name="apple-mobile-web-app-title" content="App Title">

<!-- Touch Icons -->
<link rel="apple-touch-icon" href="apple-touch-icon.png">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="apple-touch-icon-precomposed.png">
<!-- In most cases, one 180×180px touch icon in the head is enough -->
<!-- If you use art-direction and/or want to have different content for each device, you can add more touch icons -->

<!-- Startup Image -->
<link rel="apple-touch-startup-image" href="startup.png">

<!-- More info: https://developer.apple.com/safari/library/documentation/appleapplications/reference/safarihtmlref/articles/metatags.html -->

تگ های مرورگر سافاری اپل:


<!-- Pinned Site -->
<link rel="mask-icon" href="icon.svg" color="red">

تگ های اندروید گوگل:


<meta name="theme-color" content="#E64545">

<!-- Add to homescreen -->
<meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
<!-- More info: https://developer.chrome.com/multidevice/android/installtohomescreen -->

تگ های گوگل کروم:


<link rel="chrome-webstore-item" href="https://chrome.google.com/webstore/detail/APP_ID">

<!-- Disable translation prompt -->
<meta name="google" value="notranslate">

تگ های اینترنت اکسپلورر:


<meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge">
<meta http-equiv="cleartype" content="on">
<meta name="skype_toolbar" content="skype_toolbar_parser_compatible">

<!-- Pinned Site -->
<!-- IE 10 / Windows 8 -->
<meta name="msapplication-TileImage" content="pinned-tile-144.png">
<meta name="msapplication-TileColor" content="#009900">
<!-- IE 11 / Windows 9.1 -->
<meta name="msapplication-config" content="ieconfig.xml">

<!-- Legacy Tags (DO NOT USE) -->
<meta name="mssmarttagspreventparsing" content="true">
<meta http-equiv="page-enter" content="revealtrans(duration=2,transition=2)">
<meta http-equiv="page-exit" content="revealtrans(duration=3,transition=12)">

تگ های اپ های موبایل:


<!-- iOS -->
<meta property="al:ios:url" content="applinks://docs">
<meta property="al:ios:app_store_id" content="12345">
<meta property="al:ios:app_name" content="App Links">
<!-- Android -->
<meta property="al:android:url" content="applinks://docs">
<meta property="al:android:app_name" content="App Links">
<meta property="al:android:package" content="org.applinks">
<!-- Web Fallback -->
<meta property="al:web:url" content="http://applinks.org/documentation">
<!-- More info: http://applinks.org/documentation/ -->

با استفاده ی درست و اصولی تگ های بالا، می توان این اطمینان را حاصل کرد که محتوای سایت به خوبی برای موتورهای جستجوی مختلف بهینه خواهد شد.

منبع


بهزاد مرادی