سرفصل‌های آموزشی
آموزش نمونه‌برداری در پایتون‌
خطای نسبی تخمین نقطه‌ای

خطای نسبی تخمین نقطه‌ای

در این فصل، مهارت‌های نمونه‌برداری با بررسی نحوه کمی کردن دقت آمار نمونه با استفاده از خطاهای نسبی و ساخت توزیع‌های نمونه‌ برای اندازه‌گیری تغییرات در برآوردها، مورد آزمایش قرار می‌گیرد. ما بررسی می‌کنیم که چگونه اندازه نمونه بر دقت تخمین‌های نقطه‌ای تأثیر می‌گذارد و تنوعی که می‌تواند در محاسبات ایجاد شود را برجسته می‌کند. در این فصل، ما می‌بینیم که افزایش تکرارها بر خطای نسبی تأثیر نمی‌گذارد، اما منجر به توزیع منسجم‌تر می‌شود، که بر اهمیت توزیع گاوسی در آمار، تأکید می‌کند. این فصل شما را با ابزارهای ضروری برای ارزیابی دقت آمار نمونه و درک نقش توزیع گاوسی در تجزیه و تحلیل آماری مجهز می‌کند.