سرفصل‌های آموزشی
آموزش تجزیه و تحلیل اکتشافی داده‌ها در پایتون
الگوهای زمانی

الگوهای زمانی

متغیرها در مجموعه داده‌ها در وکیوم وجود ندارند. آنها با یکدیگر رابطه دارند. در این فصل، به روابط بین داده‌های عددی، گروهی و حتی DateTime نگاه خواهیم کرد، جهت و قدرت این روابط با استفاده از همبستگی و همچنین راه‌های تصویرسازی آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.