معرفی پلتفرم های آنلاین کشیدن دیاگرام و فلوچارت های سازمانی و UML

معرفی پلتفرم های آنلاین کشیدن دیاگرام و فلوچارت های سازمانی و UML

مهمترین قسمت حرکت هر روشی چه در معماری سازمانی و چه توسعه نرم افزاری و چه در توسعه بازاریابی و تجربه کاربری و مسیر های مختلف تعریفی درون سازمانی برای رسیدن به نتایج با استفاده از شروط مختلف و عملیات و جریان های کاری یک کاربر برای رسیدن به نتیجه مورد انتظار از فرآیند های طی شده را با دیاگرام و فلوچارت مشخص می کنیم که برای کشیدن این دیاگرام های حرکتی یا ساختاری ما نیازمند استفاده از نرم افزارهایی طراحی دیاگرام یا UML می باشیم که در زیر برای استفاده به شما معرفی می کنم.

پلتفرم آنلاین https://www.lucidchart.com

پلتفرم آنلاین https://www.diagrams.net

پلتفرم آنلاین https://www.gliffy.com

پلتفرم آنلاین https://www.smartdraw.com

پلتفرم آنلاین https://cacoo.com

پلتفرم آنلاین https://miro.com

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس