چگونگی تغییر نام پروژه در جنگو

چگونگی تغییر نام پروژه در جنگو

به نام خدا

تغییر نام بسیار ساده است تنها کافیست نام پوشه ی اصلی پروژه و نام پروژه در چند ماژول مشخص را تغییر دهید.

اگر فرض را بر این بگیریم که ساختار پروژه ی شما به این شکل باشد:

project_name/

  manage.py

  project_name/

    __init__.py

    settings.py

    urls.py

    wsgi.py

۱. نام پوشه اصلی پروژه(project_name) را تغییر بدهید.

تغییر نام پوشه ی ریشه که فقط نقش یک مخزن را دارد بی تاثیر است.

۲. داخل ماژول manage.py در دستور پایین نام پروژه را تغییر دهید.(خط ۶)

os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "project_name.settings")

۳. داخل ماژول settings.py ارزش(value) اختصاص داده شده به متغیر های ROOT_URLCONF و WSGI_APPLICATION نام پروژه را یافته و تغییر دهید.

می توانید نام پروژه در توضیحات ابتدای ماژول را هم عوض کنید ولی تاثیری در اجرا نخواهد داشت.

۴. داخل ماژول wsgi.py در دستور پایین نام پروژه را تغییر دهید.(خط ۱۴)

os.environ.setdefault("DJANGO_SETTINGS_MODULE", "project_name.settings")

نیازی به ایجاد تغییر در اپ ها نیست.

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon