ریاضیات در برنامه نویسی

ریاضیات در برنامه نویسی

خب سلام امروز یه بحث کوتاه و ساده رو داریم برای اکثر معادلات ریاضی در پایتون

 

تفریق: a-b که b تا از a کم میکنه

print(20-4)

جمع: a+b که b تا به a اضافه میکنه

print(20+4)

ضرب: a*b که a تا دستۀ b تایی تسکیل میده و کل b های موجود رو میشمره

print(20*4)

تقسیم: a/b که تعداد دقیق b ها را در a میگوید

print(20/4)

تقسیم گرد شده(بدون اعشار): a//b که همان a/b است ولی اعشاری(خرده ای) ندارد

print(20//6)

باقیمانده تقسیم: a%b که باقیمانده تقسیم a بر b را میدهد

print(20%6)

توان: a**b که a رو b بار تو خودش ضرب میکنه

print(a**b)

نامساوی: a!=b

کوچکتر یا مساوی: a<=b

بزرگتر یا مساوی: a>=b

فاکتور گیری که چند خطر هستش:

a = int(input())
b = 0
while(b*b != a):
	b+= 1
print(b)

ک.م.م(کوچکترین مضرب مشترک):

import math
a = int(input())
b = int(input( ))
print((a*b)/gcd(a,b))

ب.م.م((بزرگترین مقسوم علیه مشترک)ب.ش.م(بزرگترین شمارندۀ مشترک)):

import math
a = int(input( ))
b = int(input( ))
print(gcd(a,b))

فاکتوریل:

a = int(input())
b = 1
c = 0
while(b != a-1):
    b += 1
    c = b*(b+1)
print(c)


رقم یکان: a%10 چون هر عددی که تقسیک بر 10 شود، اگر یکان داشته باشد باقیمانده ای می ماند که آن هم یکانش است

print(21%10)

رقم دهگان: 10/(a%100-a%10) که رقم دهگان و یکان را پیدا میکند، بعد رقم یکان را از خودش کم میکند و سپس بخاطر اینکه مثلا، عدد از 40 به 4 تبدیل شود، آ« را تقسیم بر ده می کند.

10/print(231%100-a%10)

رابطه رقم یابی: باقیمانده تقسیم a بر واحد صد صدی آن می شود از آن رقم پیدا شده تا یکان...

مثلا صدگان در جایگان 3 رقمی قرار دارد، حال 3 را +1 میکنیم، میشود 4، باقیمانده عدد می شود رقم صدگان تا آخر(987654321 که تبدیل می شود به 321)

 

  • دوستان اگر کد فرمول ریاضیاتی دیگه ای هم داشتین، در کامنت ها بگین، اینجا رو ویرایش میکنم. :)

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس