ساخت ماشین حساب با تیکنتر

ساخت ماشین حساب با تیکنتر

سلام

توضیحات در فیلم:

فیلم رو باز کنید

کد:

from tkinter import *
def btnClick(numbers):
  global operator
  operator = operator + str(numbers)
  text_input.set(operator)
def btnClearDisplay():
  global operator
  operator =""
  text_input.set("")
def btnEqualsInput():
  global operator
  sumup = str(eval(operator))
  text_input.set(sumup)
  operator=""
cal = Tk()
cal.title("your C")
operator = ""
text_input = StringVar()
txtDisplay = Entry(cal, font=('arial', 20, 'bold'), textvariable=text_input, bd=30,
         insertwidth=4, bg='powder blue', justify='left').grid(columnspan=4)
btn7 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='7', command=lambda:btnClick(7) ).grid(row=1, column=0)
btn8 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='8', command=lambda:btnClick(8)).grid(row=1, column=1)
btn9 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='9', command=lambda:btnClick(9)).grid(row=1, column=2)
addition = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='+', command=lambda:btnClick('+')).grid(row=1, column=3)
btn4 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='4', command=lambda:btnClick(4)).grid(row=2, column=0)
btn5 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='5', command=lambda:btnClick(5)).grid(row=2, column=1)
btn6 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='6', command=lambda:btnClick(6)).grid(row=2, column=2)
subtraction = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='-', command=lambda:btnClick('-')).grid(row=2, column=3)
btn1 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
        text='1', command=lambda:btnClick(1)).grid(row=3, column=0)
btn2 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='2', command=lambda:btnClick(2)).grid(row=3, column=1)
btn3 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='3', command=lambda:btnClick(3)).grid(row=3, column=2)
multiply = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='*', command=lambda:btnClick('*')).grid(row=3, column=3)
btn0 = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='0', command=lambda:btnClick(0)).grid(row=4, column=0)
btnClear = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='C', command= btnClearDisplay).grid(row=4, column=1)
btnEquals = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='=', command=btnEqualsInput).grid(row=4, column=2)
division = Button(cal, padx=16, pady=16, bd=8, fg='black', font=('arial', 20, 'bold'),
       text='/', command=lambda:btnClick('/')).grid(row=4, column=3)
cal.mainloop()
 

توضیحات در متن:

اول با تیکنتر فضاش ساخته شد و بعد دونه دونه عدد ها رو وارد کردیم بعنی خروجی رو ساختم و بعدش هم اعمال ریاضیاتیش رو نوشتیم...

از بهترین نوشته‌های کاربران سکان آکادمی در سکان پلاس


online-support-icon