Variable (متغیر)

در برنامه‌نویسی، Variable (متغیر) به منزله‌ٔ ظرفی است که یک Value (مقدار) یا محتوایی را در خود ذخیره‌سازی می‌کند و محتوای این ظرف با توجه به شرایط و یا اطلاعاتی که بعداً به برنامه وارد خواهد شد،‌ قابل تغییر است.

مقدار اولیهٔ متغیرها معمولاً برابر با ۰، Null و یا یک مقدار اولیهٔ پیش‌فرض قرار می‌گیرد تا بعداً توسط دولوپر یا کاربر مقداردهی شوند. مفهوم Variable در مقابل مفهوم Constant ( ثابت) قرار دارد. ثابت‌ها -همان‌طور که از نام آنها پیدا است- همواره ثابت هستند و مقادیر آنها هیچ‌ وقت تغییر نمی‌کند.

معمولاً هم متغیرها و هم ثابت‌ها با یک دیتاتایپ (Data Type) خاص تعریف می‌شوند تا بدین ترتیب نوع دادهٔ‌ ورودی به آنها محدود شود. به عنوان مثال، اگر متغیری با دیتا تایپ Integer تعریف شده باشد، فقط اعداد صحیح می‌توانند به عنوان مقدار در این متغیر قرار بگیرند. به عنوان مثال در زبان جاوا داریم:

int userId = 7

همان‌طور که مشاهده می‌شود، در این خط کد یک متغیر از جنس int (عدد صحیح) تحت عنوان userId تعریف کرده و مقدار آن را برابر با عدد ۷ قرار داده‌ایم.

online-support-icon