User Journey (سفر کاربر)

سفر کاربر مسیری است که کاربر ممکن است هنگام استفاده از یک وبسایت خاص برای رسیدن به هدف خود طی کند. سفرهای کاربر در طراحی وبسایت‌ها برای شناسایی راه‌های مختلف استفاده می‌شود که کاربر را قادر می‌سازد تا به سرعت و آسانی به هدف خود برسد.

online-support-icon