Unit Testing (یونیت تست)

تست عملکرد صحیح واحد های کوچکی از سورس کد نرم افزار است که به هر یک از این واحد ها یک unit گفته می شود. این تست معمولا توسط برنامه نویس ها انجام می شود زیرا به دانش دقیقی از طراحی و سورس کد برنامه نیاز است.
در این تست تمامی قابلیت های یک نرم افزار پوشش داده نمی شود و یا آنچه کاربر از خروجی نرم افزار انتظار دارد مد نظر نیست بلکه همان طور که گفته شد کوچک ترین واحد های سورس کد که هدف خاصی را به سرانجام می رسانند مورد بررسی قرار می گیرد.