Thread-safe (ترد سیف)

بخش‌های مختلف یک برنامه به طور هم‌زمان می‌توانند از مسیرهای مختلف اجرا شوند و این در حالی است که هر یک از مسیرهای مستقل اجرای کد در درون یک برنامه، Thread (تِرِد یا نخ) نامیده می‌شود. در برنامه‌نویسی، اصطلاح Thread-safe روند اجرای برنامه‌ای را توصیف می‌کند که می‌توان آن را از تِرِدهای متعددی فراخوانی نمود بدون اینکه این فراخوانی موجب رخداد تداخلات ناخواسته در میان تِرِدهای مختلف شود.

در اجرای برنامه‌ به صورت Thread-safe، علاوه بر حفظ موقعیت داده‌های ذخیره‌ شدهٔ قبلی در هر تِرِد، دسترسی به داده‌های مشترک میان تِرِدهای مختلف نیز امکان‌پذیر است؛ بنابراین خطر تداخل داده‌های یک تِرِد در تِرِد دیگر در این روند اجرایی وجود ندارد.

از آن‌جا که در ساختار درونی زبان برنامه‌نویسی جاوا امکان پشتیبانی از تِرِدها فراهم است، کاربرد مفهوم Thread-safe در این زبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.