Tag (تگ)

تَگ یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف عناصر یک زبان برنامه‌نویسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی به مجموعه‌ای از تگ‌ها، اصطلاح Markup (مارک‌آپ) نیز اطلاق می‌شود. به طور مثال، به عنوان نمونه کدی از زبان HTML داریم:

<!DOCTYPEhtml>
<html>
<body>
    <h1>My First Heading</h1>
    <p>My Firs Paragraph.</p>
</body>
</html>

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در زبان HTML تگ‌ها مابین علائم < > تعریف می‌شوند.