System Testing (system testing)

در این تست، بر اساس نیازمندی برنامه، کل برنامه مورد بررسی قرار می گیرد که یک محصول نرم افزاری کامل و یکپارچه را تایید می کند. این تست از نوع Black-Box Testing است که تمام قسمت های ترکیبی نرم افزار را پوشش می دهد.
این استراتژی تست عملکرد، امنیت، قابلیت جابجایی و سایر موارد را بررسی می کند.