Syntax (سینتکس) (قواعد نوشتاری زبان برنامه نویسی)

به مجموعه قوانین نوشتاری درون یک زبان برنامه نویسی، Syntax (سینتکس) می گویند. این مجموعه قوانین در واقع شیوه ی نوشتن و قرارگیری کلمات و عبارات به صورت صحیح در یک زبان برنامه نویسی است. یعنی دستورهای زبان برنامه نویسی چطور و به چه شکل باید نوشته شوند.

برای مثال در زبان php متغیر با مقدار ۱۴۰۰ را به صورت زیر تعریف می کنیم:

$variable = 1400;

و در زبان java برای تعریف متغیرمشابه باید سینتکس زیر را دنبال کنید:

int variable = 1400;

Syntax Error (خطای سینتکس) در هنگام compile یا تفسیر کد به وجود می آید.