Syntax Error (خطای نحو)

هنگامی که یک مفسر، کدی نوشته‌شده در یک زبان با دستورالعمل و قواعدی خاص را تفسیر می‌کند، در صورتی که ساختار کد با دستورالعمل موردنظر در آن زبان مطابقت نداشته باشد، مفسر خطایی را ناشی از عدم تطبیق کد با ساختار نحوی زبان تشخیص می‌دهد که به آن syntax error یا خطای نحو می‌گویند.

خطاهای نحو در زمان کامپایل شدن یا تفسیر کدهای یک زبان مشخص خواهند شد.

برای مثال فرض کنید دستورالعمل یک زبان برای ادغام دو رشته‌ی متنی به صورت زیر باشد:

var someString = “string1” . “string2”;

به این معنی که برای چسباندن دو رشته متنی به یکدیگر از عملگر . استفاده شود. بنابراین اگر در این زبان به شکل زیر نمونه کد بالا نوشته شود، خطای نحو یا syntax error رخ خواهد داد:

var someString = “string1” + “string2”;