Non-Functional Testing (non functional testing)

این تست برای تایید نیاز غیر عملکردی (non-functional) مانند کارایی و قابل استفاده بودن و ... انجام می شود. هدف NFT اطمینان حاصل کردن از این است که آیا زمان پاسخگویی نرم افزار یا برنامه به اندازه ی مورد نیاز کسب و کار سریع است یا خیر. این تست شامل تست های Laod Testing, Stress Testing, Security, Volume, Recovery Testing و غیره است. در دنیای تست نویسی روز به روز توجه بیشتری به این نوع تست نویسی می شود.