Namespace (فضای نام)

در تعریف کلی، namespaceها شیوه‌ای برای کپسوله کردن چند item اند. برای نمونه، در هر سیستم عاملی، از مسیر برای گروه‌بندی فایل‌ها استفاده می‌شود. هر مسیر به عنوان namespace فایل‌های درون آن عمل می‌کند. فایل foo.txt می‌تواند در مسیرهای /home/greg و /home/other وجود داشته باشد اما دو نسخه از foo.txt نمی‌توانند همزمان در یک مسیر باشند. هنگام دسترسی به foo.txt خارج از مسیر /home/greg، باید مسیر آن را قبل از نام فایل بنویسیم (/home/greg/foo.txt). همین قانون برای فایل‌ها و namespaceها در دنیای برنامه نویسی وجود دارد.