Mutation Testing (تست جهش)

یکی از انواع White box testing است که وقتی سورس کد یک برنامه تغییر می کند، بررسی می کند که آیا تست های موجود می توانند این تغییر را در سیستم شناسایی کنند یا خیر. تغییر سورس کد برنامه معمولا کم است به طوری که کل برنامه را تحت تاثیر قرار نمی دهد و فقط بر قسمت خاصی از برنامه موثر است و تست های مربوط به این قسمت باید بتوانند این خطاها را در برنامه شناسایی کنند.