Interface Testing (تست رابط)

این تست در دسته ی Functional Testing قرار میگیرد.

این تست بررسی می کند که آیا ارتباط بین دو سیستم نرم افزاری مختلف به درستی انجام شده است یا خیر. به اتصالی که دو بخش را با هم ادغام کند interface گفته می شود، این اتصال می تواند بین نرم افزار، سخت افزار، دستگاه های جانبی، انسان و ترکیبی از آنها باشد. این interface در دنیای کامپیوتر می تواند چیزی مانند API، خدمات وب و ... باشد.