Integration Testing (تست ادغام)

تست Integration یا ادغام در دسته ی تست های Functional است.

این تست پس از ادغام ماژول ها و یا بخش های مختلف یک ماژول که به صورت جداگانه به درستی کار می کنند انجام می شود در این تست بررسی می شود که هنگام ادغام مشکلی پیش نیاید. این تست برای نرم افزار های بزرگی است، که شامل ترکیبی از ماژول هایی می باشد که به طور کامل با هم ترکیب شده اند.

online-support-icon