Immutable (تغییرناپذیر)

Immutable در لغت به معنای تغییرناپذیر و در دنیای برنامه‌نویسی به آبجکتی گفته می‌شود که پس از تعریف، قابلیت تغییر در مقادیر آن وجود نداشته باشد. این تعریف علاوه بر آبجکت‌های Built-in (از پیش تعریف شده)، در مورد آبجکت‌هایی که خودمان تعریف کرده باشیم نیز صادق است.

به عنوان مثال، در زبان برنامه‌نویسی پایتون از دیتاتایپ‌های Built-in و Immutable می‌توان به Int ،Float ،Complex ،String ،Tuple ،Frozen Set و Byte اشاره کرد.