Gray Box Testing (gray box testing)

این تست که برپایه ی میزان دانشی است که ما از نرم افزار داریم. این تست ترکیبی از black box testing و white box testing است. این تست ها معمولا توسط تیم های فنی و تیم های تست برروی نرم افزار انجام میشود و هدف از این آزمایش جستجو برای نقص، در صورت وجود ساختار نامناسب یا استفاده نادرست از برنامه ها است.

online-support-icon