Functional Testing (functional testing)

این تست یکی از انواعBlack Box Testing است. در طبقه بندی تست ها این تست در دسته ای قرار میگیرد که با توجه به اهداف تست درکنار هم قرار گرفته اند. که برای مطابقت عملکرد برنامه با آنچه انتظار می رود انجام می شود. این نوع تست بخش های داخلی یک نرم افزار را نادیده گرفته و فقط بر روی خروجی تمرکز دارد تا بررسی کند که آیا خروجی ها مطابق با نیازها می باشد یا خیر.