FORTRAN (فورترن)

FORTRAN که از ترکیب ۲ کلمهٔ FORmula (فرمول) و TRANslation (ترجمه) تشکیل شده، نام یک زبان برنامه‌نویسی نسل سوم است که در دههٔ ۱۹۵۰ در شرکت IBM و اساساً به منظور استفادهٔ مهندسان، ریاضی‌دانان و سایر کاربرانی که عمدتاً با فرمول‌ها و محاسبات سر و کار داشته و یا نیاز به ایجاد الگوریتم‌های علمی جدید داشتند طراحی و ایجاد شد. به عنوان یک نمونه سورس‌کد فورترن داریم:

module class_Circle
 implicit none
 private
 real :: pi = 3.1415926535897931d0 ! Class-wide private constant

 type, public :: Circle
   real :: radius
  contains
   procedure :: area => circle_area
   procedure :: print => circle_print
 end type Circle
contains
 function circle_area(this) result(area)
  class(Circle), intent(in) :: this
  real :: area
  area = pi * this%radius**2
 end function circle_area

 subroutine circle_print(this)
  class(Circle), intent(in) :: this
  real :: area
  area = this%area() ! Call the type-bound function
  print *, 'Circle: r = ', this%radius, ' area = ', area
 end subroutine circle_print
end module class_Circle


program circle_test
 use class_Circle
 implicit none

 type(Circle) :: c   ! Declare a variable of type Circle.
 c = Circle(1.5)    ! Use the implicit constructor, radius = 1.5.
 call c%print     ! Call the type-bound subroutine
end program circle_test

این زبان سینتکس بسیار خلاصه و ساده‌ای دارد؛ سادگی و در عین حال توانایی محاسباتی بالا در زبان FORTRAN سبب شد تا به زبان محبوب مهندسان و دانشمندان علوم مختلف تبدیل گردد. لازم به ذکر است که امروزه زبان برنامه‌نویسی C چنین نیا‌زهایی را برطرف نموده و تا حد زیادی جایگزین زبان FORTRAN شده است.