Equivalence Partitioning (equivalence partitioning)

این روش نیز مانند Boundary value یکی از استراتژی های طراحی سوژه ی تست در Black Box Testing می باشد. در این روش داده های ورودی، به کلاس های معادل مختلف تقسیم بندی می شوند. از این روش معمولا برای کاهش تعداد سوژه های تست به مجموعه محدودی از سوژه های تست استفاده می شود، که هنوز هم حداکثر نیاز ها را پوشش می دهد. برای مثال اعداد 1 تا 1000 برای ورودی Black Box Testing با استفاده از این روش به سه سوژه ی تست تقسیم می شوند:
1) داده های ورودی معتبر که شامل یک مقدار از محدوده 1 تا 1000 است. این مقادیر یک نتیجه ای در بر دارند که اگر هر مقدار دیگری بین 1 تا 1000 انتخاب شود همان نتیجه را در بر خواهد داشت.
2) داده های ورودی با هر مقدار کمتر از 1، به عنوان یک سوژه ی تست نامعتبر است.
3) داده های ورودی با هر مقدار بیشتر از 1000 نیز به عنوان یک سوژه ی تست نامعتبر است.

online-support-icon