Diary Study (مطالعه خاطرات)

مطالعه خاطرات، شکلی از تحقیقات کاربر است که در آن شرکت‌کنندگان به‌طور منظم فعالیت‌های خود را گزارش می‌دهند تا داده‌هایی درباره فعالیت‌ها، نگرش‌ها و انتظارات خود ایجاد کنند. این یک روش تحقیقاتی است که اغلب با پروژه‌های UX و طراحی خدمات مرتبط است.