Deployment (استقرار)

استقرار، شامل همه‌ی گام‌ها، فرآیندها و فعالیت‌هایی است که موجب در دسترس قرار گرفتن یک نرم افزار برای کاربران آن می‌شود. امروزه بیشتر سازمان‌ها فرآیند استقرار نرم افزار‌های خود را خودکار کرده‌اند.