Concatenation (کانکتینیشن)

Concatenation از واژهٔ لاتین Concatenare به معنی «متصل کردن» گرفته شده است که در توسعهٔ‌ نرم‌افزار به زمانی اطلاق می‌گردد که دو استرینگ را در کنار یکدیگر قرار دهیم به طوری که به صورت واحد قلمداد گردند.

برای درک بهتر این موضوع، می‌توان حروف C ،O ،D و E را مد نظر قرار دهیم که مستقل از یکدیگر هستند اما زمانی که آن‌‌ها را در کنار یکدیگر قرار داده و واژهٔ CODE را می‌سازیم، می‌توان گفت که این چهار حرف را با استفاده از مفهومی تحت عنوان Concatenation به یکدیگر وصل کرده و یک کلمهٔ واحد ساخته‌ایم (در عین حال،‌ گاهی اوقات دو کلمهٔ مجزا را نیز می‌توان به یکدیگر متصل کرد. به طور مثال،‌ با کانکت کردن واژگان Air و Line می‌توان واژهٔ Airline را ساخت.)

برای درک بهتر این موضوع در زبان‌های برنامه‌نویسی، می‌توان مثال زیر را در نظر گرفت که با استفاده از زبان جاوااسکریپت نوشته شده است:

var str_one = 'Hello';
var str_two = 'World';
var str_one_str_two_concatenation = str_one.concat(str_two);
console.log(str_one_str_two_concatenation);

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دو متغیر تحت عناوین str_one و str_two با مقادیر Hello و World ساخته‌ایم سپس متغیر دیگری با نام str_one_str_two_concatenation ساخته‌ایم که قرار است مقادیر متغیرهای فوق را به یکدیگر متصل کند. برای این منظور، نام متغیر str_one را نوشته سپس فانکشنی تحت عنوان را ()concat را به آن ضمیمه کرده‌ایم و به عنوان پارامتر ورودی این فانکشن هم متغیر str_two را پاس داده‌ایم سپس وقتی که متغیر str_one_str_two_concatenation را به عنوان پارامتر ورودی به دستور ()console.log پاس می‌دهیم، می‌بینیم که خروجی HelloWorld در معرض دیدمان قرار می‌گیرد. در زبان جاوااسکریپت نوع دیگری کانکتینیشن داریم که با استفاده از اپراتور + عملی می‌گردد به طوری که خواهیم داشت:

var str_one = 'Hello';
var str_two = 'World';
var str_one_str_two_concatenation = str_one + ' ' + str_two;
console.log(str_one_str_two_concatenation);

بر خلاف مورد قبل، این دفعه متغیر str_one_str_two_concatenation حاوی مقدار متغیر str_one به علاوهٔ ' ' سپس به علاوهٔ str_two است. به عبارتی،‌ با استفاده از علامت + مقادیر متغیرها و یک اسپیس (فاصله) را به یکدیگر چسبانده‌ایم به طوری که خروجی برابر با Hello World خواهد بود.

کانکتینیشن در زبان‌های مختلف به روش‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. به طور مثال،‌ بر خلاف زبان جاوااسکریپت که برای این منظور از علامت + استفاده می‌کند، در زبان پی‌اچ‌پی از علامت . استفاده خواهیم کرد:

<?php
$str_one = 'Hello';
$str_two = 'World';
$space = ' ';
$str_one_str_two_concatenation = $str_one . $space . $str_two;
echo $str_one_str_two_concatenation;

بر اساس قوانین این زبان، سه متغیر تعریف کرده‌ایم و همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نام متغیرهایی که از پیش تعریف کرده‌ایم را با علامت . به یکدیگر متصل کرده‌ و به عنوان مقدار متغیر str_one_str_two_concatenation$ در نظر گرفته‌ایم به طوری که خروجی برابر با استرینگ Hello World خواهد بود.