Component Testing (تست کامپوننت)

این تست بیشتر توسط توسعه دهندگان پس از اتمام unit testing انجام می شود. این تست شامل تست چندین ویژگی به عنوان یک کد واحد است و هدف آن شناسایی هر باگی پس از اتصال چندین قابلیت مختلف با یکدیگر است.

online-support-icon