Cognitive Mapping (نقشه شناختی)

نقشه شناختی هر گونه نمایش تصویری از مدل ذهنی یک فرد (یا یک گروه) برای یک فرآیند یا مفهوم معین است.

نقشه‌های شناختی، نقشه‌های مفهومی و نقشه‌های ذهنی تکنیک‌های نموداری هستند که می‌توانند در سراسر فرآیندطراحی تجربه کاربری (ux) مورد استفاده قرار گیرند.

نقشه‌های شناختی، نقشه‌های ذهنی، و نقشه‌های مفهومی شبیه به هم هستند. این شباهت باعث سردرگمی می شود. آنها سه راه مختلف برای تجسم یک مدل ذهنی هستند، خواه متعلق به طراح، محقق یا کاربر باشد.

یک نقشه شناختی کمک می‌کند تا سؤالات پژوهشی پیچیده را بشکند، اولویت‌ها را برای تحقیقات بعدی تعیین کند و به مفاهیم انتزاعی شفافیت بخشد.