Branch Testing (تست برنچ)

یکی از انواع White box Testing می باشد و در حین انجام Unit Testing انجام می شود. در این تست کد با عبور از هر branch کاملا تست می شود تا این اطمینان حاصل شود که برنامه در هر شاخه قابل اجرا و در دسترس است.