Boundary Value Testing (boundary value testing)

این تست رفتار برنامه را در سطوح مرزی بررسی می کند و برای یافتن باگ در مقادیر مرزی انجام می شود. این تست، برای تست طیف مختلفی از اعداد استفاده می شود، برای هر محدوده یک مرز بالا و یک مرز پایین وجود دارد و تست بر روی این مقادیر مرزی انجام می شود.
برای مثال اگر تستی به محدوده ی اعداد از 1تا 500 نیاز دارد، این تست بر روی مقادیر 0، 1، 2، 499، 500 و 501 انجام می شود.
این تست یکی از استراتژی های طراحی سوژه ی تست (test case) در Black Box Testing می باشد.