Black Box Testing (black box testing)

این تست با عنوان های behavioral, eye-to-eye, opaque-box, closed-box, specification based نیز شناخته می شود.
طراحی داخلی یک برنامه در این نوع تست در نظر گرفته نشده و تمرکز این تست بر روی الزامات و عملکرد یک برنامه است. این یک روش تست نرم افزار است که در آن عملکرد یک نرم افزار را، بدون داشتن اطلاعات زیاد در مورد ساختار و طراحی داخلی آن تجزیه و تحلیل می کند و مقدار ورودی را با مقدار خروجی مقایسه کرده و عملکرد برنامه را می سنجد.